top of page

Algemene voorwaarden Jennifer Elzinga Visagie & Haarstyling

 

Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtgever 

De wederpartij van Jennifer Elzinga Visagie & Haarstyling, welke de diensten van Jennifer Elzinga Visagie & Haarstyling afneemt of wenst af te nemen.

 1. Opdrachtnemer 

Jennifer Elzinga Visagie & Haarstyling geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80982573, statutair gevestigd te Ermelo.

 1. Verkoper

Jennifer Elzinga Visagie & Haarstyling geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80982573, statutair gevestigd te Ermelo.

 1. Koper

De klant welke producten aanschaft, koopt of besteld bij Jennifer Elzinga Visagie & Haarstyling

 1. Overeenkomst

De overeenkomst van opdracht op grond waarvan Opdrachtnemer, zich al dan niet tegen betaling, werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.

 1. Leveranciers

De door Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever ingeschakelde derde(n) welke producten en/of diensten leveren ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever. 

 1. Offerte

Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen en dergelijken uitgebracht door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

 2. Indien enige bepaling in de onderhavige algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats laten treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van het nietige respectievelijk vernietigde bepaling. 

 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 – Offerte en informatie

 1. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders heeft aangegeven. 

 2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

 3. Indien een offerte van Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen, of een expliciet door Opdrachtgever aangegeven andersluidende periode, door een schriftelijk akkoord van Opdrachtgever is gevolgd en tevens door Opdrachtnemer is bevestigd, is deze vervallen. 

 4. Indien er een schriftelijk akkoord is gegeven op een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte door Opdrachtgever, is/zijn de desbetreffende datum/data voor Opdrachtgever gereserveerd. Opdrachtnemer zal andere aanvragen afwijzen ten gunste van Opdrachtgever, waardoor er geen recht op enige bedenktermijn dan wel een mogelijkheid tot herroeping zal bestaan voor Opdrachtgever na een schriftelijk akkoord op de offerte.

 

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. Op het moment dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer een mondeling dan wel schriftelijk akkoord bereiken op een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte is er sprake van een overeenkomst. 

 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. 

 3. Opdrachtnemer zal zich in de uitvoering van de overeenkomst opstellen als goed Opdrachtnemer.

 4. Opdrachtnemer biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden.

 

Artikel 5 – Verplichtingen opdrachtgever

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer is gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daarom vragen.

 2. Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.

 3. Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien (a) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 5.1 en/of 5.2 in deze algemene voorwaarden en Opdrachtnemer de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden (waartoe Opdrachtnemer gerechtigd is) en/of (b) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 5.1 en/of 5.2 in deze algemene voorwaarden, Opdrachtnemer Opdrachtgever daarop schriftelijk heeft gewezen en Opdrachtgever desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan.

 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot Bumarechten).

 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derde(n) die bij de opdracht zijn betrokken, zoals bijvoorbeeld een bezoeker van een evenement.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

 2. Wanneer er in uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever eigendommen van Opdrachtnemer worden gebruikt, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade en verliezen aan en van de ingezette eigendommen van Opdrachtnemer. 

 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een tekortkoming, onrechtmatig handelen dan wel nalaten van leveranciers, waaronder tevens begrepen het personeel van leveranciers, die Opdrachtnemer in verband met of ten behoeve van de uitvoering van, dan wel een onderdeel van, de overeenkomst heeft ingeschakeld. 

 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder doch niet beperkt tot deelnemers, bezoekers en artiesten, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.

 5. Eventuele door Opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de opkomst van deelnemers van het betreffende evenement. 

 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorgen. 

 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de kwaliteit van de diensten en/of producten van enig leverancier niet voldoet aan hetgeen wat is overeengekomen. Opdrachtgever dient de schade die hiermee gemoeid gaat eigenhandig te verhalen op de betreffende leverancier. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo goed als mogelijk trachten te ondersteunen indien een dergelijk voorval zich voordoet. 

 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien een leverancier dan wel derde niet, niet tijdig of niet volledig aanwezig is op de overeengekomen plaats dan wel tijd. Opdrachtnemer zal in dit geval trachten zo spoedig als mogelijk te voorzien in vervanging voor de betreffende leverancier dan wel derde. Indien de vervanging van de betreffende leverancier dan wel derde extra kosten met zich meebrengt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd deze kosten aan Opdrachtgever te factureren waarbij Opdrachtgever gehouden is deze te betalen. 

 10. In het geval Opdrachtnemer aansprakelijk is, dan behelst deze aansprakelijkheid nimmer meer dan de uitkering van de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer. 

 11. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit het gebruik van producten Hieronder tevens begrepen eventuele allergische reacties of overig lichamelijk ongemak bij Koper. Er bestaat nimmer recht op enige schadevergoeding dan wel retour van enig bedrag. Eventuele allergische reacties dan wel overige lichamelijk ongemak is nimmer een reden voor ontbinding dan wel opschorting van de overeenkomst en betaling. 

 12. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit het onjuist gebruik van door haar geleverde producten aan Koper. Hieronder tevens begrepen eventuele allergische reacties of overig lichamelijk ongemak bij Koper. Eventuele allergische reacties dan wel overige lichamelijk ongemak is nimmer een reden voor ontbinding dan wel opschorting van de overeenkomst en betaling. 

 

Artikel 7 – Reclame 

 1. Alle reclames dienen, op straffe van verval, schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn ingediend binnen 30 minuten na het aanbrengen van de make up of het voltooien van het kapsel of eerder zodra deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn. 

 2. Indien Opdrachtgever ten tijde van het uitvoeren van de opdracht bemerkt dat de uitvoering van deze opdracht door Opdrachtnemer dan wel door Opdrachtnemer ingeschakelde derden niet plaatsvindt volgens hetgeen is overeengekomen in de overeenkomst, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen, zodat Opdrachtnemer tijdig kan bijsturen. Opdrachtgever dient de melding aan Opdrachtnemer per direct, maar uiterlijk binnen 15 minuten te doen nadat Opdrachtgever op de hoogte is gekomen of had kunnen komen van de betreffende afwijking.

 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten in geen geval de betalingsverplichting van Opdrachtgever op. 

 

Artikel 8 – Overmacht

 1. Wanneer Opdrachtnemer door een niet-toerekenbare tekortkoming, zijnde overmacht, niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van de overmacht. 

 2. Overmacht behelst in ieder geval elke omstandigheid welke niet afhankelijk is van de wil van Opdrachtnemer, welke bewerkstelligt dat de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever, wordt verhinderd, vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt waardoor nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd. Onder overmacht wordt tevens verstaan de arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer wegens ziekte dan wel ongevallen. Opdrachtnemer doet alles wat binnen haar macht ligt om zich in een geval van overmacht als goed Opdrachtnemer op te stellen. Wanneer de inschakeling van derden dan wel vervanging tot de mogelijkheden behoort ter vervulling van de opdracht in het geval van ziekte dan wel een ongeval aan de zijde van Opdrachtnemer, dan is zij hiertoe gerechtigd. Indien Opdrachtgever geen vervanging wenst bij ziekte of afwezigheid door ongevallen van Opdrachtnemer, dan bestaat er het recht de opdracht te verzetten naar een andere datum.

 3. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor overmachtssituaties welke plaatsvinden bij de door haar of door Opdrachtgever ingeschakelde leveranciers. 

 4. Indien de opdracht niet, niet juist of niet volledig uitgevoerd kan worden door Opdrachtnemer door overmacht aan de zijde van Opdrachtgever, doet dit niets af aan de betalingsverplichting van Opdrachtgever. 

 5. In het geval Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschort, dan brengt dit geen enige verplichting tot schadevergoeding met zich mee. Opdrachtnemer behoudt in dat geval haar recht op vergoeding, waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden.

 

Artikel 9 – Prijs, betaling en annulering 

 1. De overeengekomen prijs per uur dan wel per opdracht is inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

 2. Wijzigingen waaronder meerkosten in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 3. Binnen de gemeente Ermelo zullen er door Opdrachtnemer geen voorrijkosten in rekening gebracht worden. Indien de opdracht plaatsvindt buiten de gemeente Ermelo zullen er door Opdrachtnemer voorrijkosten in rekening gebracht worden. Deze voorrijkosten zal Opdrachtnemer kenbaar maken op de uitgebrachte offerte. 

 4. In het geval Opdrachtnemer en Opdrachtgever, na goedkeuring van de offerte, een totaalbedrag per opdracht overeen zijn gekomen, dan behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om minimaal 50% van het totaalbedrag direct na de goedkeuring van de offerte te factureren aan Opdrachtgever en het overige factuurbedrag 14 dagen voorafgaand aan de opdracht te factureren aan Opdrachtgever. In geval van annulering tot 3 maanden voorafgaand aan de opdracht zal Opdrachtgever de aanbetaling niet retour ontvangen, nu Opdrachtnemer de betreffende datum gereserveerd heeft voor Opdrachtgever. In geval van annulering binnen 3 maanden voorafgaand aan de opdracht dient Opdrachtgever het volledige totaalbedrag te voldoen aan Opdrachtnemer. 

 5. Iedere factuur van Opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na ontvangst door Opdrachtgever te worden voldaan. De betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen.

 6. Ingeval er sprake is van nacalculatie van uren, zal Opdrachtnemer de berekening van de volledige opdrachtsom doen op basis van de uren welke opdrachtnemer, ingeval van de opdracht, onder normale omstandigheden redelijkerwijs gemaakt zou hebben. 

 7. Indien offerte wordt goedgekeurd binnen een maand voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor het totale factuurbedrag direct na de goedkeuring van de offerte te factureren aan Opdrachtgever. 

 8. Indien het totaalbedrag van de opdracht niet is ontvangen binnen de gestelde betaaltermijn, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat zij het totaalbedrag van de opdracht van Opdrachtgever heeft ontvangen. Het opschorten van de uitvoering van de opdracht ontslaat Opdrachtgever niet van enige verplichting tot betaling van het totaalbedrag. Opdrachtnemer is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever van welke aard dan ook. Opdrachtgever is gehouden om iedere schade, welke voortvloeit uit de te late betaling van Opdrachtgever, aan de zijde van Opdrachtnemer te compenseren. 

 9. In het geval de Opdracht verplaatst moet worden naar een andere datum, waarbij Opdrachtnemer gehouden is om leveranciers te betalen, zowel het volledige bedrag dan wel een afkoopsom dan wel een boete, is Opdrachtnemer gerechtigd dit bedrag te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze te betalen. 

 10.  In ieder geval van opschorting, vermindering of verandering van de overeengekomen opdracht dan wel het programma, om welke reden dan ook, is Opdrachtgever gehouden tot de betaling van het overeengekomen tarief dan wel totaalbedrag. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden alle kosten te vergoeden die Opdrachtnemer tot dusver heeft gemaakt ter uitvoering van de opdracht. 

 11. Indien Opdrachtnemer niet tevreden is met de aangebrachte make up dan wel het kapsel dan bestaat er geen recht op enige compensatie dan wel retour van het tot dusver betaalde door Opdrachtnemer. Tevens ontslaat dit Opdrachtgever niet van enige betaalverplichting. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. 

 12. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door Opdrachtgever of Koper is Opdrachtgever of Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volledige maand wordt gerekend.

 13. Ten laste van Opdrachtgever of Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Opdrachtgever of Verkoper als gevolg van de niet, niet tijdige of niet volledige betaling door Opdrachtgever of Koper heeft moeten maken.

 14. In geval van niet, niet tijdige of niet volledige betaling is Opdrachtnemer of Verkoper bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever of Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 15. Het is bij Opdrachtnemer of Verkoper niet mogelijk om in termijnen te betalen.

 

Artikel 10 – Opschorting, beëindiging en ontbinding 

 1. Onverminderd de aan Opdrachtnemer verder toekomende rechten is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien: – Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst; – Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen van kracht is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt.

 2. Bij de losse verkoop van tickets voor arrangementen tijdens evenementen is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer er onvoldoende tickets voor een arrangement zijn verkocht. Het aantal tickets dat aangemerkt wordt als ‘onvoldoende’ is door Opdrachtnemer te bepalen. Bij annulering van een arrangement door Opdrachtnemer wordt een passend alternatief arrangement aangeboden door Opdrachtnemer of kan de Opdrachtgever er voor kiezen het betaalde bedrag voor de tickets teruggestort te krijgen op zijn/haar rekening door de opdrachtnemer.

 3. In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij Opdrachtgever. De zaken staan dan ter beschikking van Opdrachtnemer en dienen door deze te worden afgehaald.

 4. Indien Opdrachtnemer, of een door haar ingeschakelde derde, op het moment van de ontbinding, waaronder in dit verband tevens wordt verstaan ontbinding en opschorting als hiervoor bedoeld in artikel 8, reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende op Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer rustende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd of bedragen die Opdrachtnemer na de ontbinding nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst voorafgaand aan die ontbinding reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 5. In het geval Opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt of opschort door een situatie, welke is te wijten aan Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever gehouden eventuele hiermee samenhangende boetes, opgelegd door derden aan Opdrachtnemer, te voldoen. 

 6. Indien de opdracht wordt opgeschort, ontbonden of beëindigd dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot het retourneren van de door Opdrachtgever gedane aanbetaling.  

 7. In het geval er door Opdrachtnemer naar eigen inzicht niet tot het gewenste resultaat gekomen kan worden, dan behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om bij het aanbrengen van make-up of een kapsel over te gaan op het aanbrengen van een soortgelijke make-up look dan wel een ander soortgelijk kapsel. Dit om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Dit kan nimmer een reden tot ontbinding zijn door Opdrachtgever. Tevens is Opdrachtnemer geen schadevergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever. 

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Het auteurs- en eigendomsrecht van de foto’s welke door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zijn gemaakt blijft bij Opdrachtnemer. De auteurs- dan wel eigendomsrechten worden nimmer overgedragen. 

 2. Opdrachtnemer mag de foto’s waarop haar auteurs- dan wel eigendomsrecht gevestigd is te allen tijde gebruiken en publiceren voor commerciële dan wel informatieve doeleinden. 

 3. Opdrachtnemer is dan wel wordt uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die Opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft (laten) ontwikkelen. 

 4. Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien Opdrachtnemer door handelen en/of nalaten van Opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer, de werknemers van Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren.

 5. Opdrachtnemer en derden onderdeel uitmakend van de opdracht zijn gerechtigd geluid, foto- en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. 

 6. In het geval dat degene bij wie het auteursrecht is gelegen met betrekking tot video-, audio-, en fotografisch materiaal, wat is gemaakt van de opdracht dan wel de uitvoering van de opdracht, toestemming geeft tot het gebruik van dit materiaal door Opdrachtnemer, dan is Opdrachtnemer gerechtigd dit materiaal aan te wenden voor informatieve en commerciële doeleinden. 

 7. Opdrachtgever zal eventuele rechten van derden op de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden te allen tijde respecteren. Eventuele licentievergoedingen ter zake (verder) gebruik van deze objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen van collectieve incasso-organisaties zoals BUMA/STEMRA en SENA, zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, en komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12 – Verkoop producten

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s 

 2. Alle prijzen worden inclusief 21% BTW uitgedrukt 

 3. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten, heffingen en overige kosten

 4. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Verkoper is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

 5. Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren

 6. Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. De uiterste leveringstermijn is, wanneer niet anders is overeengekomen tussen Verkoper en Koper, 30 dagen na ontvangst van bestelling.

 7. Bij vooruitbetaling is de uiterste leveringstermijn 30 dagen na ontvangst van de betaling.

 8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

 9. Koper kan geen beroep doen op het herroepingsrecht indien er door Verkoper cosmetica producten of kwasten worden geleverd. In verband met hygiëne en gezondheidsbescherming kan er door Koper geen gebruik gemaakt worden van het herroepingsrecht. Tevens bestaat er in dit geval geen recht op retour van het aankoopbedrag.

 10. Indien Koper een product koopt, anders dan cosmetica of kwasten heeft Koper het recht de geleverde producten binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van de producten te retourneren. 

 11. Verkoper is enkel gehouden het aankoopbedrag te retourneren indien het geretourneerde product onbeschadigd en ongebruikt in de originele en onbeschadigde verpakking  wordt ontvangen door Verkoper. Indien de prodcuten zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd, vervalt het recht op ontbinding in de zin van deze algemene voorwaarden en bestaat er geen recht op retour van het aankoopbedrag.

 12. De garantie op door Verkoper geleverde producten is de garantie die de fabrikant van het desbetreffende artikel heeft vastgesteld.

 13. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 14. Indien Verkoper gehouden is tot vergoeding van schade, dan zal deze vergoeding nimmer hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of tot de uitkering van haar verzekeraar. 

 15. Onverminderd in het hier voorgaande bepaalde is er geen sprake van garantie in de hiernavolgende gevallen:

a)     Gebruikelijke slijtage van een product.

b)     Indien er wijzigingen in of aan het product zijn aangebracht (waaronder ook begrepen reparaties zonder toestemming van Verkoper of fabrikant).

c)     Indien de originele factuur/aankoop bon niet getoond kan worden.

d)     Gebreken in het product zijn ontstaan door onjuist gebruik hiervan.

e)     Indien het product is beschadigd door opzet, schuld of grove onachtzaamheid.

 

12.16   De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

12.17   Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 1 dag na levering aan Verkoper ter kennisgeving worden gebracht.

12.18   Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden, dan wel zich te beroepen op enige herroeping van de koop. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. Verkoper is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

 

Artikel 13 – Privacy 

 1. Opdrachtgever gaat door een akkoord op deze algemene voorwaarden tevens akkoord met de privacy statement van Opdrachtnemer. 

 2. Ter volledigheid wordt hetgeen is bepaald in de privacy statement van Opdrachtnemer in onderhavig artikel herhaald. 

 

Dit zijn wij

Jennifer Elzinga Visagie & Haarstyling houdt zich bezig met het stylen van bruiden en of personen middels het aanbrengen van make-up en kapsels. 

 

Dit doen wij

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. We gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te verbeteren, zorg te dragen dat onze dienstverlening het beste aansluit op jouw wensen en verwachtingen en om te kunnen voldoen aan de verwachtingen of verplichtingen die wij hebben richting ons opdrachtgevers, leveranciers of andere derden.

 

Welke gegevens verzamelen wij van jou

Op het moment dat je bij ons terecht komt kunnen wij gegevens van jou verzamelen. Dit kan zijn doordat je een bezoek brengt aan onze website, je inschrijft voor de nieuwsbrief of bijvoorbeeld contact met ons opneemt. Ook is het mogelijk dat wij jou kunnen vinden op publiekelijke websites waar jij je gegevens op hebt gezet en waaruit mogelijk blijkt dat je interesse zou hebben in één van onze dienstverleningen. Tevens verwerken wij foto’s van jou welke in opdracht van jou zijn gemaakt. 

 

Bezoek website

Wanneer je één van onze websites bezoekt zullen wij gegevens van jou verwerken. Dit doen wij om onze website en het gebruik daarvan te optimaliseren en verbeteren. Dit zodat alles beter aansluit op jouw verwachtingen en het gebruik vereenvoudigd. We verwerken geen persoonlijke informatie. 

 

Dit doen wij met jouw gegevens

Jouw gegevens gebruiken wij om onze dienstverleningen op het gebied van het maken en bewerken van foto’s aan jou aan te kunnen bieden. 

 

Jouw gegevens worden verwerkt om:

 • Jou te informeren over onze dienstverlening die mogelijk interessant zijn voor jou. Dit kan bestaan uit nieuwsbrieven, mailings met onder andere aanbiedingen of informatie met betrekking tot onze dienstverlening. Hiervoor hebben we expliciet jouw toestemming nodig;

 • jou uit te kunnen nodigen voor bijeenkomsten, events of soortgelijke evenementen;

 • onze dienstverlening te optimaliseren en te verbeteren;

 • voor jou te bemiddelen met betrekking tot bestellingen bij leveranciers;

 • onze verplichtingen na te komen bij het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht;

 • contact met jou te onderhouden over je beschikbaarheid, het inplannen en aanbieden van offertes of andere zaken die gerelateerd zijn aan de uit te voeren opdracht;

 • jou aanbiedingen te kunnen doen die jou een voordeel kunnen opleveren, zoals bedrijven waar wij collectiviteitsafspraken mee hebben gemaakt en jij kunt meeprofiteren van deze afspraken;

 • onderzoeken te kunnen uitvoeren over de tevredenheid en/of dienstverlening van onze organisatie;

 • onze organisatie te voorzien van managementinformatie met als doel onze bedrijfsvoering te optimaliseren en te verbeteren en daarmee ook onze dienstverlening en onderneming te verbeteren.

 

Aan wie verstrekken wij jouw gegevens 

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om. Om jou onze dienstverlening te kunnen bieden zullen wij jouw gegevens inzichtelijk maken voor onze werknemers. Wij verzekeren jou ervan dat alleen die werknemers inzicht hebben in jouw gegevens als dit voor hun werkzaamheden van belang is en tegelijk ook voor het aanbieden van onze dienstverlening naar jou of het nakomen van een overeenkomst.

 

Bij het verstrekken van gegevens over jou aan derden zullen we deze zoveel mogelijk beperken tot het minimale of wettelijke verplichte.

 

Bij het bemiddelen tussen jou en leveranciers ter uitvoering van de opdracht zullen wij jouw gegevens delen met de leveranciers en/of het bedrijf indien de betreffende leveranciers en/of het bedrijf, waarvan wij denken dat zij van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens

Wij zullen jouw gegevens bewaren zolang als jij gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Ook hebben wij vanuit wet- en regelgeving verplichtingen tot het bewaren van gegevens. Dit is onder andere het aanleveren van bewijslast en/of eventuele vorderingen die betrekking kunnen hebben op het heden en het verleden.

Daar waar wij geen reden hebben die vanuit wet- en regelgeving is bepaald zullen we jouw expliciete vrijwillige toestemming vragen. Deze toestemming kan je uiteraard ook weer intrekken op het moment dat je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening. 

Jouw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan zoals aangegeven in deze privacy statement. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die zijn ingevoerd op zowel organisatorisch als technisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of kennisgeving aan derden van jouw persoonsgegevens te voorkomen. In geen enkel geval kan Jennifer Elzinga Visagie & Haarstyling aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door een derde. Als wij jouw gegevens doorgeven aan een derde, dan zullen wij ervoor zorgdragen dat zij aan dezelfde regels gebonden zijn.

 

Wat zijn jouw rechten

 • Recht op inzage en correctie

 • Recht op verbetering, verwijdering en beperking

 • Recht van verzet

 • Recht van gegevensoverdracht

 • Recht van intrekking van goedkeuring

 

Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over het privacy statement, of het uitvoeren van één van jouw rechten kan je altijd bij ons terecht. Je kunt uiteraard terecht bij jouw contactpersoon binnen de onderneming. Daarnaast kan je ook contact met ons opnemen via e-mail: info@jenniferelzinga.nl

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen, de statutaire zetel van, Opdrachtnemer zich bevindt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

 

Koptekst 1

bottom of page